Selasa, 16 Agustus 2011

Tarucing Klasik

Tarucing Klasik

Di bawah ini adalah merupakan contoh tarucing, atau mungkin bisa dibilang pantun dalam bahasa Indonesia. Merupakan kekayaan yang terkandung dalam kosa kata bahasa Sunda yang perlu dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda orang sunda agar tidak melupakan bahas dan budayanya sendiri.

Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara. (Toge)
Hayam naon anu sukuna sarebu? (Hayam keur pawey)
Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon? (Korong)
Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan? (Sabab banna buleud)
Sato naon anu teu bisaeun mundur? (Sato nu nukangan tembok)

Rabu, 29 Juni 2011

Proxy, Gateway dan Firewall

Proxy, Gateway dan Firewall


Proxy server juga biasanya menjadi satu dengan firewall server, meskipun keduanya bekerja pada layer yang berbeda. Firewall atau packet filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang berasal dari jaringan internet bekerja pada layer network, sedangkan proxy server bekerja pada layer aplikasi.

Firewall biasanya diletakkan pada router-router, untuk sehingga bisa melakukan filtering atas paket yang lewat dari dan ke jaringan-jaringan yang dihubungkan.

Karena firewall melakukan filtering berdasarkan suatu daftar aturan dan pengaturan akses tertentu, maka lebih mudah mengatur dan mengendalikan trafik dari sumber-sumber yang tidak dipercaya.

 Firewall juga melakukan filtering berdasarkan jenis protokol yang digunakan (TCP, UDP, ICMP) dan port TCP atau port UDP yang digunakan oleh suatu layanan (semisal telnet atau FTP). Sehingga firewall melakukan kendali dengan metode boleh lewat atau tidak boleh lewat, sesuai dengan daftar aturan dan pengaturan akses yang dibuat.

Bila suatu layanan tertentu atau alamat tertentu merupakan layanan atau alamat yang terpercaya, maka dapat diatur pada firewall agar paket dari sumber terpercaya diperbolehkan lewat.

Mengenal Proxy

Mengenal Proxy


Proxy dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang berdiri ditengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara, sedemikian sehingga pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara, yaitu Proxy.

Sebuah analogi; bila seorang mahasiswa meminjam buku di perpustakaan, kadang si mahasiswa tidak diperbolehkan langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang kita inginkan dari rak, tetapi kita meminta buku tersebut kepada petugas, tentu saja dengan memberikan nomor atau kode bukunya, dan kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan dan mengambilkan bukunya.

Senin, 20 Juni 2011

Mengatasi control panel tidak bisa dibuka

Mengatasi control panel tidak bisa dibuka

Berawal dari install software SAM Broadcaster (Software untuk radio siaran), mengakibatkan control panel tidak bisa dibuka dan windows explorer restart sendiri, pada mulanya saya kira diakibatkan oleh virus, saya coba scan drive c (system) dengan AVIRA, tapi tidak terdeteksi virus satupun. Setelah diotak-atik sana sini akhirnya dapat juga penyakitnya. Ternyata diakibatkan oleh software database firebird bawaan dari SAM Broadcaster.

Cara mengatasinya cukup mudah :

1. Masuk ke windows explorer anda
2. Pilih drive utama, biasanya C://
3. Masuk ke folder windows
4. Masuk ke folder system 32
5. Hapus firebird2control.cpl
note: anda harus login sebagai administrator untuk dapat menghapus file ini

Semoga membantu

Setting Queue Simple Mikrotik

Queue Simple Mikrotik

Berikut ini saya coba berbagi mengenai manajemen bandwidth mikrotik router dengan metode Queue Simple. Sebetulnya ada dua buah metode pengaturan pembagian bandwidth yang terdapat pada mikrotik, yaitu Queue Simple dan Queue Tree. Dari kedua Queue tersebut jelas memiliki perbedaan, diantaranya :

Queue Simple = melimit bandwith per ip
Queue Tree = melimit bandwidth lebih dari 1 ip (melimit keseluruhan)

kasus: misal bandwidth total yg kita miliki 1 mb
jumlah client : 4

Jika memakai Queue Simple :
1 client misal dikasih bandwidth 256kbps (meskipun yang online satu orang tetap dia mendapat bandwidthnya 256kbps) (cocok untuk game online)

Sabtu, 07 Mei 2011

Palakiah Milih Pipamajikaneun

Palakiah Milih Pipamajikaneun


Pikeun sawatara jalma, tampolana mah sok ngarasa lieur pikeun nangtukeun pipamajikaneun. Rek milih nu ieu, bisi kitu. Rek milih nu itu, bisi kieu. Pikeun ancer-ancer kumaha prak-prakanana milih pipamajikaneun, bisa di impleng sababaraha palakiah di handap :

  1. Samemeh urang kawin, kudu apal heula nu jadi daya tarik pipamajikaneun. Pikeun nangtukeun daya tarikna, ulah galideur, tempo.... sukuna!! Nu matak kitu teh bisi bae pipamajikaneun teh sukuna.... henteu napak kana taneuh.
  2. Usahakeun neangan pipamajikaneun teh anak tunggal. Keun bae kolotna beunghar oge, ngan tangtu  urangna kudu naggung resiko..... nampa warisan.
  3. Kudu apal kana minyak seungit nu biasa dipakena. Urang kudu curiga ka pipamajikaneun lamun manehna boga kabiasaan make minyak...... erem.
  4. Tinggali kabiasaan make sapatuna, bisi bae manehna resep make sapatu duanana..... katuhu hungkul.
  5. Lamun urang ngaleng manehna, heug manehna nyarita “Ayang nyepengna ulah kana tonggong” urang kudu taki taki bisi bae .... tonggongna gorowong heug manehna terus ngageleber hiber.
  6. Pikeun ngalancarkeun komunikasi, pacuan milih pipamajikaneun teh kudu nu aya..... sirahan

Nu Kasép & Nu Geulis

Nu Kasép & Nu Geulis


Dina hiji mangsa, kacaturkeun aya hiji jajaka gandang nu keur néangan pipamajikaneun. Manéhna ngumbara ka unggal lembur jeung dayeuh, ti gunung tepi ka laut, malah tepi ka leuweung sagala.. “Kusabab aing kasép, pamajikan ogé kudu geulis, kudu sampurna kageulisanana, sangkan turunan aing karasép jeung gareulis” pokna téh.

Singgetna, manéhna papanggih jeung hiji lalaki kolot di leuweung nu ngabogaan 3 putri nu gareulis kawanti-wanti. Kulit hejo carulang, biwir ngagondéwa, gado endog sapotong, jeung saterusna…. jeung saterusna…

“Aki, nembé ayeuna kuring ningal istri-istri anu sakitu gareulisna. Sim kuring téh nuju milari pibojoeun. Manawi diwidian, salah sahiji putri aki badé dijantenkeun istri ku abdi.”
“Aéh-aéh, kasép, sanajan tiluanana ogé mangga téh teuing, aki mah rido.”
“Ah, moal atuh ki, ageung teuing waragadna, oge bilih janten présédén awon engké pami diliput ku média infotainment.”

“Oh.. saé.. saé ari kitu mah!”
“Nanging, abdi téh bingung, kedah milih anu mana….”
“Teu kedah bingung kasép, mangga waé ditingali ti luhur satungtung rambut, ti handap sausap dampal. Nanging tengah-tengahna mah teu kedah nya kasep, pamali!”
“Ah, teu kedah ditingal tengahna mah atuh ki, tos kabayang ieuh ku abdi na ogé.. héhé..”
Sanggeus dititénan…

“Aki, punten, si bungsu téh geuning gaduh cacat sakedik, saleresna mah teu katingal, nanging ari diperhatoskeun mah geuning éta cepil nu kénca langkung alit batan nu katuhu. Atuh nu nomer dua ogé ngagaduhan cacat sakedik, malah moal katingal, éta indung-sukuna geuning ageung sapalih.”
“Dupi si cikal kumaha adén?”
“Perfect!”
“Tos yakin, Kasép?”
“Absolutely!”
“Mangga atuh ari kitu mah…”

Singget carita, manéhna kawin jeung si cikal. Kacida bagjana manéhna ahirna bisa meunangkeun pamajikan nu geulis tur sampurna. Sababaraha bulan ti harita, pamajikanana ngalahirkeun, orokna lalaki, keur hideung teh, goreng patut deuih..

Manéhna bingung, tuluy tatanya ka si aki naha bisa kajadian bapana kasép indungna geulis, tapi anakna goréng patut kitu.
Si aki ngajawab,
“Sabenerna si cikal téh boga cacat saeutik, malah teu katingali.”
“Naon tea ki?”
“Harita manéhna téh geus kaburu reuneuh…ku urang Afrika …..”

Rabu, 13 April 2011

Local Area Network

Tips membuat jaringan komputer (LAN / Local Area Network)

Jaringan komputer? emang apa sih jaringan itu? kita sering dengar tapi kadang, yang kita tahu hanya sedikit saja. bisa kita analogikan seperti jaringan di tubuh kita (jaringan sel). di tubuh kita, setiap perangkat yang ada saling terhubung, dengan fungsi untuk saling bekerja sama, walaupun setiap perangkatnya memiliki fungsi sendiri-sendiri. sebuah sistem dikatakan jaringan komputer jika terdapat model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi suatu organisasi telah diganti oleh sekumpulan komputer berjumlah banyak yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya.

Senin, 07 Maret 2011

Sajak Sunda

Sajak Sunda (Puisi Sunda)


Puisi sunda : Asih nu mawa peurih 1

Oleh : Pustaka Sunda

Asih surup ngudag srangenge
haliwungna ati anu ngageuri
kembang tresna ngawagu wayahna
rumasa raga teu walakaya

Komentar Via Facebook