Senin, 07 Maret 2011

Sajak Sunda

Sajak Sunda (Puisi Sunda)


Puisi sunda : Asih nu mawa peurih 1

Oleh : Pustaka Sunda

Asih surup ngudag srangenge
haliwungna ati anu ngageuri
kembang tresna ngawagu wayahna
rumasa raga teu walakaya

Geuning enya diri ngarasa
lieuk euweuh ragap teu aya
ukur keclak ibun katresna
ngalembereh maseuhan satia

Naha enya teu aya harga ?
talaga wening nyangkrung na soca
bedah marudah ngaremkeun rasa
asih, tresna, satia nu taya harga
kahalimpudan pamaes dunya
naha aya ngagenclangna rasa ?

Puisi sunda: KALAKAY GUPAY

oleh: Nano S.

Wilujeng angkat, deudeuh

Teu kedah ngumbar tibelat
Da ci soca moal saat-saat
Teu kedah ngumbar kawaas
Da ngangres mo laas-laas

Wilujeng angkat, deudeuh

Urang luaskeun ku ikhlas
Di jajapkeun ku sewu mamanis
Tanpa kecap pileuleuyan
Tanpa citangis marengan

Wilujeng angkat, deudeuh

Kantenan kalakay gupay
Nu ngebat lebah pengkolan
Heas-heas nurih ati, sakedapan
Ngalongkewang diri leungiteun puntangan
Hambar diri ilang tungkusan harepan
Sirna ilang mamanisna

Kantenan kecap papisah
Karaos mungkaskeun asih
Kantos nyeuit nurih ati, sungkan pisah
Uplek ngobrol sajajalan bari ngagugulung kangen
Wanci sareupna maju ka kulonkeun
Sora alon ngaharewos pileuleuyan

Wilujeng angkat, deudeuh

Mugia bagja marengan
Metik ati nu jadi panutan
Bari sabar ku papasten
Urang geus jadi nu lian

Wilujeng angkat, deudeuh

TUKEURAN IEU SAJAK

(Yus Rusyana, Ciliwung, 19 Juli 1966)

Tukeuran ieu sajak
Ku salambar simbut atawa samak saheulay
Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuay
Pating golepak dina trotoar
Tukeuran ieu sajak ku beas wuluh atawa heucak
Heug sidkahkeun kanu haropak
Anu marangkuk di saung atawa di kolong sasak

Tukeuran ieu sajak
Ku sababaraha siki pelor
Heug tembakkeun kana genggerong koruptor manipulator
Sina enya kalojor
Tukeuran ieu sajak
Ku beubeutian tina kalbu anu rido
Keur nyebor anu balangsak
(Lamun teu kitu sasaak)

WASIAT KONGLOMERAT

(Taufik Faturahman, 1992, Galura No.38)

Lamun Apih paeh
pangbungkuskeun ku salambar boeh
ladang ngeleketek
tina rupa-rupa proyek

Lamun Apih nemahan pati
pangmesenkeun padung jati
ladang ngumpulkeun komisi
jeung rupa-rupa korupsi

Kontrak-kontrak nucan diteken

Jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun
awurkeun luhureun paesan
na tetengger heug tulisan
: parantos mulang ka kalanggengan

Apih, konglomerat tuladan

PANGBALIKAN

(Wahyu Wibisana, Ciawang ,28-7-56, tina Kanjutkundang)

Iuh, iuh gunung kuring
angin ulin dina embun-embunan
sawaktu-waktu kuring kudu nepungan
dumeh hirup halabhab cinta
di maranehna nya ayana

Aya sababna kuring tibelat
aya sababna kuring pegat
tapi nu ahir lain kaabadian
kakasih dina hate ngawih deui

Iuh,iuh gunung kuring
nyata, nyata tanda-tanda
ngabalungbung jalan hirup
nepi ka nyawa rek asup
ka maranehna kuring rek balik
ka maranehna kuring rek pamit

LEUWI

(Abdullah Mustappa, Tina Mangle No.217)

sora nu tinggerendeng
teu weleh saheng
di leuwi aing

laut nu tan istirah
teu weleh motah

di leuwi aing
di leuwi aing

sagala teu weleh betah
sagala teu weleh motah

LALAKON I

(Hadi AKS, Tina Galura No.39)

Mangsa budak resep ulin
ngarucu bulan
mangsa rumaja resep wanoja
ngumbar asmara
nincak sawawa narik jangkar
ngambah sagara
geus kolot mah kari tapakur
isuk sore ngitung
umur!

LAGU HIRUP

(Eddy D. Iskandar, 1992)

Unggal poe unggal lengkah
nataan tanggal dina kalender
angger aya nu diarep-arep
ari umur melesat henteu kajeueung

Dina beja dina carita
teu weleh aya nu miheulaan
warna-warni kajadian. Teu kapireng
da puguh katalimbeng rusiah

Dina sakeclak cimata. Aya kasedih
nu teu kedal. Dina kongkolak
kahirupan. Aya nu miang
teu mulang deui

BONGAN KITU

(Juniarso Ridwan, 1992)

Bongan kitu disebutna, puguh mega
dipapay di awang-awang: cek aing angin

bongan kitu karasana, nyerina raheut
tatamba ka saban tabib: cek aing ngimpi

bongan kitu digambarna, geulis kabina-bina
ditepungan unggal wayah: cek aing werejit

bongan kitu pandena, nyarita sorangan
ditataan di rs jiwa: cek aing eling

bongan kitu ayana, beda jeung nu lian
diguliksek dina kamus: cek aing ibadah

bongan kitu itunganana: Gusti

Ti dulur simkuring:

http://gen22.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Via Facebook