Sabtu, 07 Mei 2011

Palakiah Milih Pipamajikaneun

Palakiah Milih Pipamajikaneun


Pikeun sawatara jalma, tampolana mah sok ngarasa lieur pikeun nangtukeun pipamajikaneun. Rek milih nu ieu, bisi kitu. Rek milih nu itu, bisi kieu. Pikeun ancer-ancer kumaha prak-prakanana milih pipamajikaneun, bisa di impleng sababaraha palakiah di handap :

  1. Samemeh urang kawin, kudu apal heula nu jadi daya tarik pipamajikaneun. Pikeun nangtukeun daya tarikna, ulah galideur, tempo.... sukuna!! Nu matak kitu teh bisi bae pipamajikaneun teh sukuna.... henteu napak kana taneuh.
  2. Usahakeun neangan pipamajikaneun teh anak tunggal. Keun bae kolotna beunghar oge, ngan tangtu  urangna kudu naggung resiko..... nampa warisan.
  3. Kudu apal kana minyak seungit nu biasa dipakena. Urang kudu curiga ka pipamajikaneun lamun manehna boga kabiasaan make minyak...... erem.
  4. Tinggali kabiasaan make sapatuna, bisi bae manehna resep make sapatu duanana..... katuhu hungkul.
  5. Lamun urang ngaleng manehna, heug manehna nyarita “Ayang nyepengna ulah kana tonggong” urang kudu taki taki bisi bae .... tonggongna gorowong heug manehna terus ngageleber hiber.
  6. Pikeun ngalancarkeun komunikasi, pacuan milih pipamajikaneun teh kudu nu aya..... sirahan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Via Facebook