Selasa, 23 Februari 2010

Jabang Tutuka

LAKON JABANG TUTUKASURALAYA

Kacarios Bhatara Guru nuju dideuheusan ku Resi Narada, nyawalakeun yen kadewatan geus kadatangan Prabu Naga Percona katut wadya-baladna maksa menta Dewi Supraba nu ayeuna nunggu di saluareun Selapatangkeup, sadibubarkeun nana ku pangawasana Batara Bayu.

Kaduana, Bhatara Guru nerangkeun yen Dewi Arimbi tos ngalahirkeun jabang bayi ngan bae tali ari-ari na teu bisa di teukteuk.Batara Guru ngutus Narada maparin “Kontabasma” ka Dipati Arjuna.

Komentar Via Facebook