Selasa, 23 Februari 2010

Jabang Tutuka


Jabang Tutuka


SURALAYA: Kacarios Bhatara Guru nuju dideuheusan ku Resi Narada, nyawalakeun yen kadewatan geus kadatangan Prabu Naga Percona katut wadya-baladna maksa menta Dewi Supraba nu ayeuna nunggu di saluareun Selapatangkeup, sadibubarkeun nana ku pangawasana Batara Bayu.Kaduana, Bhatara Guru nerangkeun yen Dewi Arimbi tos ngalahirkeun jabang bayi ngan bae tali ari-ari na teu bisa di teukteuk.Batara Guru ngutus Narada maparin “Kontabasma” ka Dipati Arjuna.

GUNUNG WATANGAN: Bambang Aradea nuju menekung muja semedi kasumpingan Batara Surya .ku nyaahna ka putra Bhatara Surya ngancik dina dirina Radea anu rupina jebres/sarupi sareng Arjuna.teu lami sumping Narada sok wae eta Konta teh dipasihkeun ka rd.Radea.Sasokna Konta sang Surya medal tina garbana Radea.Radea teras bae indit gagancangan,tanpa pamit.Resi Narada kasamaran lajeng enggal-enggal nepangan Arjuna / milarian dipati Arjuna.

Komentar Via Facebook

Esbiwan Multimedia : Electronic Service, Perancangan FM Transmitter, Computer Maintenance, Warnet. Alamat : Blok Cicadas RT 09/20 Kel Dangdeur Subang. Telp. (0260) 413809, 08179267319