Sabtu, 15 Mei 2010

Telepon Jeung Budaya Sunda

Telepon Jeung Budaya SundaKu : MAMAT SASMITA

Lamun nelepon ka redaksi Cupumanik, geus tangtu ngobrol teh make basa Sunda, neleponna mah naha tina HP atawa telepon kabel biasa (PSTN, Public Service Telephone Network). Basa Sunda didinya eusi (content) tina sarana telekomunikasi nu disebut telepon.

Pikeun bisa lumangsungna nelepon ti hiji tempat ka tempat anu lain, kudu aya sarana diantarana, pesawat telepon( HP atawa Telepon biasa), jaringan (kabel atawa frekwensi radio), sentral telepon, jeung jaringan antar sentral telepon, sakabehna bisa disebut teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi teu leupas tina kamajuan teknologi elektronika, anu dimimitian kapanggihna transistor tug nepi ka ayeuna aya nu disebut IC (Integrated Circuit) jeung VLSI (Very Large Scale Integradted Circuit), anu saterusna dibarengan ku teknologi modulasi anu beuki maju.

TELEPON LOKAL

Nu make telepon lokal biasa (dibagi dua nyaeta telepon lokal kabel jeung telepon lokal nirkabel) di Indonesia unggal 100 penduduk (teledensitas) ngan ukur 4.7, hartina tina jumlah saratus jalma bangsa Indonesia ngan ngakakara 4,7 jalma, di Propinsi Jawa Barat jeung Banten teledensitasna ngan ukur 4,0 masih jauh eleh ku Jakarta anu geus nepi ka 9,9.

Tina teledensitas eta teh teh jumlah nu make telepon lokal kabel jeung telepon lokal nirkabel, jeung ngan ukur diitung tina jumlah langganan telepon anu aya di PT Telkom.
Dibandingkeun jeung teledensitas di Asean, Indonesia kawilang tinggaleun, geura we Malaysia 17,87, Thailand 9,97, Vietnam 12,28. Posisi Indonesia ampir sabanding jeung Philifina anu ngan 4,16, memang dibandingkeun jeung Laos atawa Myanmar mah Indonesia masih keneh leuwih alus. Anu dimaksud telepon lokal kabel nyaeta telepon biasa anu aya di imah, disambungkeunana ka sentral telepon make jaringan kabel, sedengkeun anu dimaksud telepon lokal nirkabel (teu make kabel) nyaeta telepon imah biasa tapi ngahubungkeunana jeung sentral make sistem radio. PT Telkom salah sahiji operator telekomunikasi di Indonesia, kacirina keur ngagedur nambahan jaringan telepon lokal nirkabel anu kawentar disebut Telkom Flexi, anu make teknologi CDMA (Code Devision Multiple Access). Indosat nyadiakeun Star-One, Bakrie nyadiakeun Esia, ari Mobile-8 (Bimantara Group) nyadiakeun Fren, kabehanana sarua make teknologi CDMA.

Pangna unggal operator telekomunikasi leuwih condong ngamajukeun telepon lokal nirkabel, dibandingkeun jeung telepon lokal kabel, kulantaran biaya masang kalawan biaya ngarawatna leuwih murah. Ari kituna mah bisa kajudi, geura we lamun hayoh we mupujuhkeun jaringan kabel, tangtu kudu masang kabel anu jauhna kawilang meujeuhna antara sentral telepon jeung imah para pelanggan. Masang kabel lain ngan sakadar masang tapi kudu seluyu jeung aturan diantarana di jero kota kudu diteundeun dina taneuh, hartina kudu ngali taneuh anu jerona 1,2 meter, lamun make kabel udara, tangtu masangna kudu rapih, ulah siga nu ngotoran pamandangan, hal ieu teh perlu investasi nu kacida mahalna. Kitu deui ngarawatanana, masih keneh kawilang mahal, jeung tangtu loba gangguan, lain bae anu sifatna teknis tapi sok mindeng ku kalakuan jalma anu teu boga tanggung jawab, samisal kabelna dipaling, dipotong, utamana kabel udara.

Ku ayana teknologi CDMA, biaya keur masang kabel jeung biaya keur ngarawatna jadi leungit, biaya ijin ngali taneuh sisi jalan jadi leungit, diganti ku biaya ngagunakeun frekwensi radio, gangguanana biasana ku cuaca has daerah tropis diantarana turun hujan (lembab). TELEPON SELULAR.

Lamun nyokot data ti ITU (International Telecomunication Union) taun 2004, nyebutkeun nu ngagunakeun telepon selular sadunya teh ampir 60% tina jumlah pelanggan telepon, hartina nu make telepon selular leuwih loba dibanding nu make telepon lokal biasa. Masih keneh make data ti ITU taun 2004 di Asean teledensitas 6,62 keur telepon lokal, jeung 20,83 keur telepon selular, ari di Indonesia dina taun 2004 teledensitas ngan ukur 13, 48. Tangtu taun ayeuna mah geus robah kusabab pelanggan telepon selular di Indonesia dina ahir taun 2006 geus nepi ka 51 juta, lamun dianggap jumlah populasi nepi ka 220 juta jiwa, teledensitas ahir taun 2006 geus nepi ka 23,1.

Teknologi telepon selular di Indonesia dimimitian ku telepon selular analog AMPS (Advance Mobile Phone System) jeung NMT (Nordic Mobile Telephone) dina taun 1991 anu dioperasikeun ku operator Komselindo, dina taun 1993 operator telepon selular Satelindo ngamimitian ku GSM (Global System for Mobile). Saterusna GSM leuwih populer dibandingkeun jeung AMPS, malah kaayeunakeun AMPS geus teu dipake deui.

AMPS kaasup genersi munggaran pikeun teknologi selular, disusul ku GSM sabage generasi kadua, satuluyna GSM kawilang maju malah disebut generasi 2+, ayeuna geus asup kana generasi katilu (3G), malah CDMA ge geus asup kana 3G, ngan antara GSM jeung CDMA beda “indung”. Pangna disebut beda indung teh kulantaran GSM dimekarkeun ku Eropa, ari CDMA ku Amerika jeung Jepang sok sanajan basis teknologina mah sarua keneh, nyaeta coding (nu jadi kode dasar tina nyacah frekunsi jeung waktu).

Aya sababaraha operator telepon selular anu ayeuna operasi di Indonesia diantarana PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Excelindo Pratama, PT Indosat.
Ku ayana sababaraha operator saperti kitu tangtu anu diuntungkeun teh para langganana, sabab didinya bakal aya kompetisi antar operator keur narik langganan boh perang tarif boh mere fitur anu leuwih nguntungkeun keur para langganana.

ARPU (Average Revenue Per Unit) atawa hasil unggal nu make telepon selular lamun dirata-ratakeun dina taun 2004 gedena antara 70.000,- rupia, tangtu dina taun 2006 ahir aya parobahan, contona ARPU Telkomsel naek jadi 86.000,- rupia. Aya nu ngaramalkeun ARPU beuki kadieu bakal turun, tapi ieu ge lain hartina rugi, sabab anu alus di itung mah AMPU (Average Margin Per Unit), nyaeta panghasilan sanggeus dikurangan biaya produksi.

Tina ningali ARPU sakitu tangtu bisa diitung pisabarahaeun duit anu ngagolang dina bisnis ieu sanggeus ningali jumlah langganan anu aya, bari jeung ningali teledensitas anu encan maksimal kahontal. Sigana jumlah langganan kahareupna bakal leuwih loba, sabab harga HP (Handphone) boh anu weuteuh komo anu urut, beuki kadieu beuki murah, atuh layanan atawa service ti unggal operator beuki variatif bari rada-rada perang harga.

Ngan aya kahareneg, pedah eta sanggeus maca rada daria geuning nu boga saham di Telkomsel, Indosat jeung Excel teh urang deungeun (nyokot conto tilu oprator nu panggedena), ceuk itungan mah kawilang gede sok sanajan can kaasup kana saham mayoritas.
Temasik Singapore Telekom (SingTel) boga saham di PT Telkomsel 35%, di Indosat masih SingTel 41,94% sedengkeun Telkom Malaysia boga saham 27,3% di PT Excelindo.

Hal numatak jadi rada geunjleung wireh kapimilikan saham siga kitu bakal mangaruhan kana kompetisi sehat antar opertor, utamana SingTel anu boga saham di dua opertor sok sanajan henteu saham mayoritas, tapi tangtu bakal mere pangaruh kana kawijakan di eta operator telepon selular, anu ahirna sacara teu langsung ngarugikeun para langgananana. Jeung deuih kauntungan nu aya tangtu bakal kabur ka nagri deungeun saluyu jeung presentase kapamilikan saham.

Salian ti kahengkeran dina widang investasi siga kapimilikan saham nu geus disigeung diluhur, aya deui nyaeta kahengkeran dina widang teknologi, geura we sakitu lobana operator telekomunikasi di Indonesia ampir kabeh alat produksi hasil teknologi ti nagara deungeun (Amerika, Eropa, Jepang, Korea, China). Indonesia ngan sakadar jadi operator. Sabenerna teu kudu kitu sabab dina taun 1974 geus aya PT INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) pikeun ngadeudeul pangwangunan SISTELNAS (Sistem Telekomunikasi Nasional) anu nepi ka taun 2000 nyieun alat produksi boh widang sentral telepon (Switching) boh widang Transmisi. Ngan kulantaran ayana parobahan dina widang bisnis telekomunikasi anu leuwih terbuka, PT INTI ngarobah dirina anu asalna murni manufaktur jadi engineering solution anu populer disebut ISTI (Infocom System & Technology Integration).

SMS JEUNG MMS

Dina mangsa kiwari utamana keur anu aya di kota saha anu teu wanoh kana kecap SMS, komo ayeuna mah aya lagu dangdutna geuning. SMS (Short Message Service) geus kacida ngabajuna ti mimiti barudak SD nepi ka kolot atuh kitu deui dina sagala widang profesi, ibu rumah tangga ge nanyakeun resep masakan teh mindeng make SMS. SMS salah sahiji fitur GSM disagigireun CLI (Caller Line Identification) pikeun nganyahokeun saha jeung ti nomer sabaraha anu nelepon. Pikeun ngirim beja ka sasama atawa ka saha bae, cukup ngirim SMS, beja geus tepi dina waktu anu henteu lila, lamun dibandingkeun jeung jaman baheula ngirim beja teh salian ku telepon aya nu disebut telegram atawa surat. Waktuna katarima surat kaitung lila, bisa sababaraha poe, anu kaitung gancang nya telegram tea, ieu ge kawilang lila lamun dibandingkeun jeung SMS jaman kiwari.

Ngirim atawa narima SMS teu hese teuing padu we kudu ngarti saeutik carana make HP, ku babarina ieu sigana ngirim SMS geus jadi tren anyar dina dunya komunikasi, ngan aya ahengna kalan-kalan lamun narima SMS ti barudak ngora kudu we rieut heula mikiran naon pihartieunana, sabab loba anu disingkat bari jeung kacirina semu ocon.
Geura ieu conto SMS dina basa Indonesia bari campur ku basa Inggris “aq otw, sorry aq tlt dtng ke t4 lo, matot di jl gatsu, aq b2 dgn sby, slmt utah,cipika cipiki ya, thx” (aku on the way, sorry aku telat datang ke tempat lu, macet total di jl Gatot Subroto, aku berdua dengan si Bayu, selamat ulang tahun, cium pipi kanan cium pipi kiri, thankyou).

Ku alesan efesiensi bari jeung display HP anu leutik jadina bisa kreatif, dina nyieun hiji tulisan SMS, padu kaharti ku nu narimana, bahasa SMS sering disebut text language atawa text talk.
SMS model kitu dina basa Sunda asa can kungsi manggih, kungsi tatanya ka barudak rumaja, maranehna ukur godeg. Sok sanajan can kungsi aya panalitian anu daria kumaha pangaruhna SMS kana basa Sunda, rarasaan teh lamun kitu bisa bae basa Sunda beuki kadeseh. Naha perlu buru-buru nyieun buku kamus basa SMS dina basa Sunda?, cik urang nyobaan nyieun SMS ku basa Sunda make singkatan “tlng pngbjkn ka bag sdm, krng tbs gw poe ieu, lntrn nyri btng gr2 kmri dhr rjk bbk 2 prng, nhn” (tulung pangbejakeun ka bagian SDM, kuring teu bisa gawe poe ieu, lantaran nyeri beuteung gara-gara kamari dahar rujak bebek dua piring, nuhun). Aya deui gaya basa anu ampir sarua jeung gaya SMS nyaeta dina iklan (tingali conto Iklan Baris dina PR), geura ieu contona : KsmptnKrj USA&JPG(TRAINING)Hny10org.TnpDP&JmnBsCcl-912xxxxx (Kesempatan Kerja USA & JEPANG (TRAINING), hanya 10 orang. Tanpa Down Payment & Jaminan bisa dicicil-912xxxxx), sajongjongan mah ngahuleng heula mikiran naon pihartieunana.

Ayeuna geus jol deui anu disebut MMS (Multimedia Message Service), kulantaran disebutna multimedia tangtu MMS leuwih canggih batan SMS. Sabenerna layanan MMS geus rada lila aya di Indonesia, dimimitian ku ayana teknologi GPRS (Global Packet Radio Service) atawa sok disebut 2,5G tapi dina layanan data ngan bisa ngirim data 100 kbps (kilo byte per second), sedengkeun ku teknologi EDGE (Enhanced Data Rate GSM Evolution) anu terus dimekarkeun nepi ka sok disebut 3G geus bisa ngirim data dina 384 kbps.

Kulantaran HP 3G dina ngirim data anu leuwih gancang, jadi tangtu layanana oge bakal leuwih euyeub, diantarana high-quality audio streaming, video streaming, on line gaming, high speed download, high speed network connection, geus puguh ari SMS mah tetep bisa dipake, jste. Sigana lamun geus nyekel HP 3G kabiasaan nelepon make HP diteueulkeun kana ceuli kudu dirobah jadi HP teh ukur diteuteup bari ningali video saha anu jadi lawan ngomong. Layanan 3G anu leuwih euyeub tur ngandung teknologi anu leuwih canggih jeung leuwih variatif, hal ieu bakal mere kasempetan ka para operator CP pikeun nyieun kreasi anu leuwih inovatif.

CP (CONTENT PROVIDER)

Alat telepon, boh telepon lokal (fixed line) boh telepon mobil (selular) eta mah ngan sakadar alat pikeun lumangsungna hiji komunikasi antara para pengguna, eusina gumantung kana kabutuhan jeung rek make bahasa naon bae. Jugrugan telepon lokal anu aya diimah, awalna ngan sakadar keur bisa hubungan make sora, ku ayana parobahan contona make teknologi CDMA, geus bisa ngirim SMS jeung deuih geus mobil sok sanajan dina area anu leuwih heureut dibandingkeun jeung telepon selular anu kalolobaanana make teknologi GSM anu leuwih lega.

Teknologi CDMA atawa GSM geus mere lolongkrang pikeun tumuwuhna usaha bisnis anu disebut CP (Content Provider). Geus mindeng nangenan dina acara televisi saperti kuis anu menta sangkan ngirim SMS ka hiji nomer, atawa aya iklan REG RAMAL atawa iklan anu nawarkeun rupa rupa lagu pikeun ring tone. Eta kabeh teh hasil tina kreasi CP. CP mangsa kiwari leuwih nyoko kana bisnis, usaha pikeun neangan kauntungan, anu kalan-kalan asa teu karasa pisan sifat pendidikanana. Usaha CP kawilang maju, ayeuna leuwih ti 150 usaha CP nu aya di Indonesia. Dina taun 2006 waktu keur Piala Dunia Sepak Bola, ampir unggal stasiun televisi nyieun kuis nu aya kaitanana jeung Piala Dunia, malah aya nu nyebutkeun dina sabulan meunang duit tina acara kuis teh nepi ka 15 milyar rupia. Biaya sakali ngirim SMS anu regular ngan ukur 300 rupia, tapi lamun ngiluan kuis atawa naon bae anu sifatna aya hubungan jeung CP sok leuwih mahal malah aya nu nepi 2.000 rupia sakali ngirim SMS. Harga sakitu tangtu tuluy dibagi antara CP, Operator Selular jeung Stasiun TV, cara ngabagina gumantung kana kasaluyuan sewang-sewangan.

Dina teknologi 3G tangtu bakal leuwih euyeub, didieu jadi tangtangan pikeun operator CP sangkan leuwih inovatif sabab anu disadiakeun lain bae ngan sakadar SMS tapi geus nepi ka Video, game on line jste. Naha eta video atawa game on line teh murni meunang nyiptakeun operator CP, atawa ngan sakadar bajakan, atawa ngan sakadar VoD (Video on Demand) nyokot tina film anu aya. Tah sigana dina widang CP ieu budaya Sunda bisa ngiluan. Sanajan tetep aya rasa pesimisna, geura we dina Internet weh, ieu media anu sakitu geus jadi tren dunya, jeung kaitung murah, lembaga mana nu enya-enya ngeusian dina media internet nu euyeub ku budaya Sunda. Lembaga samodel LBSS (Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda) anu bisa disebut lembaga nu ngabogaan otoritas pikeun ngamekarkeun basa Sunda jeung sastra Sunda, asa can boga situsna dina internet, kitu deui PSS (Pusat Studi Sunda) can boga situsna. Padahal internet teh tangtu geus dipikawanoh ku personal nu aya di eta lembaga jeung pasti ngarti kaunggulanana.

Eusi situs teh lain ngan sakadar nyebutkeun organisasina tapi enya enya euyeub ku informasi ngeunaan widang garapanana. Ceuk beja PPSS (Panglawungan Paguyuban Sastra Sunda) kakara rek nyieun, sugan we eusina lain sakadar informsi organisasina, tapi enya-enya nyaritakeun hal ihwal sastra Sunda. Balik deui kana CP, ieu hiji media anu bisa dieusian ku kabeungharan budaya Sunda, pikeun mere ajen pendidikan ka masyarakat urang Sunda. Carana tangtu kudu aya gawe bareng sacara profesional antara Operator CP, Operator Selular, TV Lokal (keur acara wireless interactive TV), jeung Budayawan. Eusina teu kudu hese, kapan geus mindeng dipidatokeun ku para inohong yen budaya Sunda teh beunghar, yen budaya Sunda teh luhung, yen budaya Sunda teh kudu dimumule. Contona anu sederhana upamana kirim SMS tulis PBS A5 ka nomer 9xxx, CP geus ngaidentifikasi lamun aya tulisan PBS A5, hartina menta jawaban balik ngeunaan Paribasa Sunda lima siki nu dimimitian ku aksara A, hargana sakali ngirim SMS upamana 1.500 rupia, maksimum meunang jawaban 5, ieu teh bisa ngan ukur wangun teks. Harga dina sakali ngirim SMS ulah mahal teuing sabab misina lain ngan bisnis tapi aya unsur edukasi.

Kitu deui dina wangun video keur HP anu geus aya 3G, video ngeunaan Kampung Naga, Kampung Kuta atawa deskripsi ngeunaan Kampung Cireundeu anu kadaharan pokona sampeu. Aplikasi atawa muatan budaya Sunda sejenna tangtu loba keneh, tinggal kumaha tingkat kreatifitas ti CP atawa ti budayawan ngayakeun gawe bareng jeung operator CP. Atawa langsung ngadegkeun CP, CP ieu bisa diwangun ku hiji lembaga kabudayaan anu pamarentah atawa non pamarentah, anu tujuanana sakali deui lain bae aya unsur bisnis (keur ngahirupkeun bari huripna para kreator) tapi oge aya unsur edukasina. Kuduna para operator telepon selular milu ngarojong hal ieu, inget di unggal corporate aya nu disebut CSR (Corporate Social Responsibility) anu tujuanana nyaeta yen dirina hadir di hiji tempat teh lain ngan sakadar bisnis, tapi oge boga tanggung jawab sosial jeung moral ka masyarakat di sabudeureunana. Dominasi budaya deungeun (baca : barat) anu datangna babarengan jeung ekspansi investasi kalawan babarengan jeung teknologi, teu bisa lamun dilawan adu hareupan, palebah dieu kudu diaku ayana kahengkeran posisi tawar budaya lokal. Kamajuan teknologi kudu jadi lahan kreatifitas pikeun ngamekarkeun budaya lokal, lain sabalikna jadi musuh anu dianggap mareuman budaya lokal, tinggal kumaha carana ngamangpaatkeun eta teknologi.

Cag(Diolah tina sababaraha sumber)

MAMAT SASMITA
Pangsiunan TELKOM, ngokolakeun Rumah Baca Buku Sunda
email : matsasmita@telkom.net
(Dimuat dina Majalah Cupumanik No.48, Juli 2007)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Via Facebook